Cách kết thúc tiến trình trong Windows 10


Ads_ngang
Website maytinhmayin.inaxphuongdong lĩnh vực sửa chữa máy tính máy in có bài Cách kết thúc tiến trình trong Windows 10Nếu bạn nhận thấy một tiến trình đang chạy làm giảm hiệu suất máy tính vì nó bị treo, không phản hồi, sử dụng nhiều tài nguyên CPU và/hoặc bộ nhớ cao, thì bạn có thể kill tiến trình để kết thúc nó.

Tiến trình là sự thể hiện cho một chương trình đang được thực thi. Mỗi tiến độ đang chạy trong Windows được gán một số thập phân duy nhất được coi là ID tiến độ hay PID.

Nếu bạn nhận ra một tiến độ đang chạy làm giảm công suất máy tính vì nó bị treo, không phản hồi, sử dụng nhiều tài nguyên CPU và/hoặc bộ nhớ cao, thì bạn cũng có thể kill tiến độ để hoàn thành nó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn những cách không giống nhau để hoàn thành một tiến độ trong Windows 10.

Kết thúc tiến độ qua tab Processes trong Task Manager

Tab Processes trong Task Manager sẽ hiển thị cho bạn danh sách tất cả các ứng dụng, tiến độ nền và tiến độ Windows hiện đang chạy trong tài khoản của bạn.

1. Mở Task Manager trong chế độ xem chi tiết hơn.

2. Thực hiện bước 3 hoặc bước 4 dưới đây cho tiến trình bạn mong muốn kết thúc.

3. Kết thúc tiến độ cha và tiến trình con của nó:

Ví dụ, để hoàn thành Google Chrome, cùng tất cả các tab và cửa sổ đã mở của nó.

A) Nhấp vào tab Processes.

B) Chọn một tiến trình chính mà bạn mong muốn hủy và thực hiện một trong các tác vụ dưới đây:

 • Nhấn phím Delete.
 • Nhấp vào nút End task. Thay vào đó, Explorer sẽ được nút Restart.
 • Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào tiến độ và nhấn End task.

C) Khi hoàn tất, hãy chuyển sang bước 5 bên dưới.

Kết thúc tiến trình cha và tiến trình con của nó
Kết thúc tiến trình cha và tiến trình con của nó

4. Chỉ xong xuôi một tiến độ con:

Ví dụ, bạn chỉ muốn xong xuôi một tiến độ con (chẳng hạn ổ đã mở) thay vì tất cả các tiến độ “Windows Explorer”.

A) Nhấp vào tab Processes.

B) Mở rộng mở tiến độ cha (ví dụ: “Windows Explorer” ) của tiến trình con (ví dụ: “MyBook F:” ) mà bạn mong muốn hủy.

C) Chọn tiến độ đứa bạn mong muốn hoàn thành và thực hành một trong số hành động dưới đây:

 • Nhấn phím Delete.
 • Nhấp vào nút End task.
 • Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào tiến trình và nhấn End task.

D) Khi hoàn tất, hãy chuyển sang bước 5 bên dưới.

Chỉ kết thúc một tiến trình con
Chỉ hoàn thành một tiến độ con

5. Bây giờ, bạn cũng đều có thể đóng Task Manager nếu muốn.

Kết thúc một tiến độ qua tab Details trong Task Manager

Nếu bạn đăng nhập với tư cách là người sử dụng thông thường, tab Details trong Task Manager sẽ hiển thị cho bạn bản kê mọi thứ các tiến trình hiện đang chạy trong tài khoản của bạn và mô tả về từng tiến trình.

Nếu bạn đăng nhập với tư cách quản trị viên, tab Details trong Task Manager cũng sẽ hiển thị cho bạn bản kê mọi thứ các tiến độ hiện đang chạy trên máy tính từ tất cả người dùng.

1. Mở Task Manager trong chế độ xem chi tiết hơn.

2. Nhấp vào tab Details , chọn tiến trình bạn mong muốn hủy và thực hiện một trong các động thái bên dưới:

 • Nhấn phím Delete.
 • Nhấp vào nút End task.
 • Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào tiến trình và nhấn End task.
Kết thúc một tiến trình qua tab Details trong Task Manager
Kết thúc một tiến trình qua tab Details trong Task Manager

3. Nhấp vào End process  để xác nhận.

4. Khi hoàn tất, bây giờ, bạn có thể đóng Task Manager nếu muốn.

 • Cách đặt mức độ ưu tiên cho những ứng dụng trong Windows 10

Kết thúc tiến độ trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt hoặc Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập tasklist vào Command Prompt và nhấn Enter để xem danh sách tất cả những tiến trình hiện đang chạy. Ghi lại Image Name PID của tiến độ (ví dụ: OneDrive ) mà bạn mong muốn loại bỏ.

Kết thúc tiến trình trong Command Prompt
Kết thúc tiến trình trong Command Prompt

3. Thực hiện bước 4 ( Image Name ) hoặc bước 5 ( PID ) bên dưới để biết phương pháp bạn mong muốn xong xuôi tiến trình.

4. Kết thúc tiến trình sử dụng Image Name:

A) Nhập lệnh bên dưới bạn mong muốn sử dụng vào Command Prompt và nhấn Enter.

 • Buộc hoàn thành mọi thứ các phiên bản của một tiến trình:
  WMIC process where name="Image Name" Delete  
 • Buộc xong xuôi một tiến trình cụ thể:
  taskkill /IM Image Name /F  
 • Buộc xong xuôi tiến độ này và bất kỳ tiến độ con nào do nó bắt đầu:
  taskkill /IM Image Name /T /F  

Thay thế Image Name trong lệnh trên bằng Image Name thực tiễn (ví dụ: “OneDrive.exe” ) từ bước 2 phía trên cho tiến độ bạn mong muốn hủy.

Ví dụ:

  taskkill /IM OneDrive.exe /F  

Nếu bạn muốn hủy nhiều tiến trình cùng một lát trong 1 dòng lệnh, thì bạn chỉ cần thêm /IM Image Name bổ sung cho từng tiến trình.

Ví dụ:

(Hai tiến trình)

  taskkill /IM Image Name /IM Image Name /F  

(Ba tiến trình)

  taskkill /IM Image Name /IM Image Name /IM Image Name /F  

5. Cách xong xuôi tiến trình sử dụng PID:

A) Nhập lệnh bên dưới bạn mong muốn sử dụng vào Command Prompt và nhấn Enter.

 • Buộc kết thúc một tiến trình:
  taskkill /PID PID /F  
 • Buộc kết thúc một tiến trình và bất kỳ tiến trình con nào do nó bắt đầu:
  taskkill /PID PID /T /F  

Thay thế PID trong lệnh trên bằng PID thực (ví dụ: “5228” ) từ bước 2 phía trên cho tiến độ bạn muốn hủy.

Ví dụ:

  taskkill /PID 5228 /F  

Nếu bạn muốn hủy nhiều tiến độ cùng một lúc trong 1 dòng lệnh, thì bạn chỉ cần thêm một /PID bổ sung cho từng tiến trình.

Ví dụ:

(Hai tiến trình)

  taskkill /PID PID /PID PID /F  

(Ba tiến trình)

  taskkill /PID PID /PID PID /PID PID /F  

6. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi Access is denied , thì điều ấy có tức là bạn sẽ rất cần chạy lệnh trong Command Prompt với quyền admin thay thế.

Hủy một tiến trình trong PowerShell

1. Mở PowerShell hoặc PowerShell với quyền admin.

2. Nhập Get-Process vào PowerShell và nhấn Enter để xem danh sách mọi thứ các tiến độ hiện đang chạy. Ghi lại ProcessName Id (PID) của tiến trình (ví dụ: OneDrive ) mà bạn mong muốn loại bỏ.

Hủy một tiến trình trong PowerShell
Hủy một tiến độ trong PowerShell

3. Thực hiện bước 4 ( ProcessName ) hoặc bước 5 ( ID ) bên dưới để hiểu cách bạn muốn xong xuôi tiến trình.

4. Để xong xuôi tiến độ bằng cách sử dụng ProcessName:

A) Nhập lệnh bên dưới vào PowerShell và nhấn Enter.

  Stop-Process -Name "ProcessName" -Force  

Thay thế ProcessName trong lệnh trên bằng ProcessName thực (ví dụ: “OneDrive”) từ bước 2 phía trên cho tiến độ bạn mong muốn hủy.

Ví dụ:

  Stop-Process -Name "OneDrive" -Force  

Nếu bạn mong muốn hủy nhiều tiến trình và một lát trong 1 dòng lệnh, thì bạn chỉ cần thêm 1 “ProcessName” bổ sung được phân tách bằng dấu phẩy cho mỗi tiến trình.

Ví dụ:

(Hai tiến trình)

  Stop-Process -Name "ProcessName","ProcessName" -Force  

(Ba tiến trình)

  Stop-Process -Name "ProcessName","ProcessName","ProcessName" -Force  

5. Để xong xuôi tiến độ bằng cách dùng ID (PID):

A) Nhập lệnh bên dưới vào PowerShell và nhấn Enter.

  Stop-Process -ID PID -Force  

Thay PID trong lệnh trên bằng Id thực (ví dụ: “11312” ) từ bước 2 ở trên cho tiến độ bạn muốn hủy.

Ví dụ:

  Stop-Process -ID 11312 -Force  

Nếu bạn muốn hủy nhiều tiến trình và một lúc trong 1 dòng lệnh, thì bạn chỉ cần thêm một PID bổ sung được phân tách bằng dấu phẩy cho mỗi tiến trình.

Ví dụ:

(Hai tiến trình)

  Stop-Process -ID PID,PID -Force  

(Ba tiến trình)

  Stop-Process -ID PID,PID,PID -Force  

6. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Nếu bạn thu được thông báo lỗi Access is denied , thì điều ấy có tức là bạn sẽ cần chạy lệnh trong PowerShell với quyền admin thay thế.

Chúc bạn thực hiện thành công!

 • Tiến trình YourPhone.exe trong Windows 10 là gì?
 • Tìm hiểu về tiến trình wmpnscfg.exe và wmpnetwk.exe
 • LockApp.exe trên Windows 10 là gì?
 • Cách khởi động lại tiến độ Windows Explorer.exe
 • Cách lưu danh sách tiến trình đang chạy vào file trong Windows
 • Cách tìm tiến trình nào dừng hoặc khởi động Windows Services

Từ khóa bài viết: kết thúc tiến trình,kill tiến trình,cách kết thúc tiến trình,kết thúc tiến trình trong Win 10

Bài viết Cách kết thúc tiến trình trong Windows 10 được tổng hợp và biên tập bởi sửa máy tính PCI – PCI Group Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Ads_ngang